POLITYKA PRYWATNOŚCI           

I. Postanowienia Ogólne

 1. Polityka prywatności oparta na RODO -Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

II. Administrator Danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych jest SPRZEDAWCA- Jolanta Witowska ul. Czerwonego Krzyża17 miejsce prowadzenia działalności:Sklep MDM dobre buty ul.Czerwonego Krzyża 17, 22-200 Włodawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Włodawy pod nr 1142 , NIP 565-000-21-18, REGON 110081447, adres poczty elektronicznej: sklep@mdmdobrebuty.pl, numer telefonu: (+48) 607-444-271

 1. SPRZEDAWCA  jest administratorem Danych osobowych swoich Klientów lub Konsumentów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy

  Twoje Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

 1. Podanie Danych osobowych przez Konsumenta lub Klienta w naszym Sklepie Internetowym MDMdobrebuty.pl - jest dobrowolne, ale jednakże konieczne z uwagi na określone funkcje  naszego sklepu, a przede wszystkim do złożenia zamówienia i jego finalizacji (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży).

III. Zarządzanie i Zabezpieczenie Danych osobowych

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Ochrona Danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Dane osobowe podawane w formularzu podczas rejestracji lub dokonywania zakupów są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania ,a także prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich Danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed  sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 1. Usunięcie Danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź też wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie Danych osobowych.

 1. SPRZEDAWCA  nie udostępniania Danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Dane Osobowe takie jak numer telefonu mogą być udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo :  

               - dostępu do danych

               - sprostowania danych

               - przeniesienia danych osobowych

               - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

               - złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Administrator może w przyszłości zmienić Politykę prywatności m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. Zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych.

 1. Rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności.

 2. W przypadku zaistnienia zmian  prawnych obowiązujących w dotychczasowej Polityce prywatności- Administrator każdorazowo na stronie sklepu internetowego umieści taką informację. Z chwilą zmian prawnych Polityki prywatności nowa jej wersja będzie się pojawiać z nową datą.

  Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.