Regulamin

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

4.A. DOSTAWA

4.B. PŁATNOŚĆ

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie  uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mdmdobrebuty.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Jolanta Witowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MINI-MAX” Jolanta Witowska (ul. Czerwonego Krzyża 17, 22-200 Włodawa) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Włodawy pod nr 1142 , NIP 565-000-21-18, REGON 110081447, adres poczty elektronicznej: sklep@mdmdobrebuty.pl, numer telefonu: (+48) 607-444-271 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Jolanta Witowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MINI-MAX” Jolanta Witowska (ul. Czerwonego Krzyża 17, 22-200 Włodawa) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Włodawy, NIP 565-000-21-18, REGON 110081447, adres poczty elektronicznej: sklep@mdmdobrebuty.pl, numer telefonu: (+48) 607-444-271 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy  sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę sklep.mdmdobrebuty.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i uwzględnieniem jego interesów.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez KLIENTÓW ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem , o którym jest mowa w ustawie o prawach konsumenta- Ustawa z dnia 30.maja 2014 r o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 poz.827  z póżniejszymi zmianami)

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 Firma Handlowa „Mini-Max”

  Ul. Czerwonego Krzyża 17, 22-200 Włodawa

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Włodawy pod numerem: 1142 NIP 565-000-21-18  REGON 110081447 Adres poczty elektronicznej sklep@mdmdobrebuty.pl

     Adres strony internetowej
     mdmdobrebuty.pl
     Numer telefonu 607-444-271 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto KLIENTA w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający KLIENTOM złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu.

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x800 pikseli;

2.6.4. Zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 16 lub nowszej.

2.7.   KLIENT obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Strona mdmdobrebuty.pl służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta  KLIENTA w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.6.1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail).KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@mdmdobrebuty.pl . SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego regulaminu.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

4.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT . Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są  wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „płatności” pod adresem: www.mdmdobrebuty.pl

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez KLIENTA Zamówienia.

4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane KLIENTOWI komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „zamawiam”

4.6. Po złożeniu Zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji . Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie KLIENTOWI stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – KLIENT ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi KLIENTOWI komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.8. W przypadku  wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - dostawa towaru zostanie zrealizowana od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”)

4. A PŁATNOŚĆ

4.A.1. SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby płatności:

4.A.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego SPRZEDAWCY wskazane są na stronie Sklepu, oraz w wiadomości e-mail przesłanej do KLIENTA po złożeniu Zamówienia).

4.A.3 Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.B.DOSTAWA

4.B.1 SPRZEDAWCA dostarczy Produkty za pośrednictwem Pocztex Poczta Polska

4.B.2 Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.B.3 Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego. 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza zwrotu- odstąpienia od umowy .Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

5.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

5.6.  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@mdmdobrebuty.pl .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: F.H. MINI-MAX Jolanta Witowska, ul.Czerwonego Krzyża 17 , 22-200 Włodawa.SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

5.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy .

5.11. NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW ZA POBRANIEM

5.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze,powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5.12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.


6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

6.2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

6.3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność  produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez SPRZEDAWCĘ lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym ,Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do SPRZEDAWCY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

      a) wymiany towaru na nowy;

      b) naprawy towaru;

      c) obniżenia ceny;

      d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

6.5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

      a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

      b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

      c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6.6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

       a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY

       albo

       b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

6.7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

6.8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

6.9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

6.10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@mdmdobrebuty.pl

6.11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru, 

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru, 

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie KLIENTA, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.12. Prowadzący sklep internetowy mdmdobrebuty.pl nie jest producentem towarów.

6.13. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres F.H. MINI-MAX Jolanta Witowska ul. Czerwonego Krzyża 17, 22-200 Włodawa

6.14. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

6.15. KLIENCI mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.sklep.mdmdobrebuty.pl   oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http: //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. KLIENT będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr113, poz. 1214).

7.2.2. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.  Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.1 Nasza firma może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te pozyskiwane są od klientów.

8.2 Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

8.3 Administratorem danych Firma Handlowa „MINI-MAX” Jolanta Witowska (ul. Rynek 6, 22-200 Włodawa) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Włodawy, NIP 565-000-21-18, REGON 110081447, adres poczty elektronicznej: sklep@mdmdobrebuty.pl, numer telefonu: (+48) 607-444-271, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

8.4 Dane są przechowywane na czas nieokreślony, związane jest to z prowadzeniem polityki rabatowej, szykowanie ofert specjalnych dla klientów.

8.5 Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.6 Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.7 F.H. MINI-MAX Jolanta Witowska  jako administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Nasz sklep mdmdobrebuty.pl nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż  wskazane w Regulaminie.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa także prawa Unii Europejskiej, w szczególnośći RODO.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018